НОВИНИ

ЗА ПРОЕКТА

ПРОЕКТ №BG16M1OP002-1.016-0005
"ИЗГРАЖДАНЕ НА ВИК ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - ГР. СИЛИСТРА"

Административен Договор №Д-34-66/21.08.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."

Бенефициент: "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра
Обща стойност на проекта: 79 364 379,48 лева
Кохезионен фонд: 50 526 229,12 лева
Национално съфинансиране: 8 916 393,33 лева
Собствен принос: 6 714 998,50 лева
Недопустими разходи (ДДС): 13 206 758,53 лева
Начало на проекта: 21.08.2019 г.
Срок за изпълнение: 54 месеца, считано от дата на влизане в сила на АДБФП
Цели на проекта
  • опазване и подобряване състоянието на водните ресурси в обособена територия (ОТ) на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра чрез увеличаване на покритието на съществуващите услуги за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води и подобряване на качеството, ефективността и ефикасността на съществуващите услуги за водоснабдяване и събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в ОТ на "Водоснабдяване и канализация" ООД – гр. Силистра.
  • постигане на съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистването на градските отпадъчни води (Директива 91/271/ЕИО) и на Директива 98/83/ЕО за качеството на водите, предназначени за консумация от човека (Директива 98/83/ЕО) във всички агломерации с над 10 000 Е.Ж. в ОТ на "Водоснабдяване и канализация" ООД – гр. Силистра (агломерациите Силистра и Тутракан).
  • ефективността на водопроводните мрежи, намаляване на загубите на вода, както и постигане на сигурност на водоподаването и постигане на съответствие с Директива 98/83/ЕО за двете агломерации с над 10 000 жители - Силистра и Тутракан.
Инвестиционни намерения

За решаване на проблемите по компонент "водоснабдяване" инвестициите са насочени в реконструкция на довеждащите водопроводи с обща дължина от 17,381km, към Силистра (8,044km) и Тутракан (9,337km), подмяна на помпени агрегати, реконструкция и рехабилитация на вътрешни водопроводни мрежи с обща дължина 37,720 km или както следва: за агломерация Силистра (общо 34,896km) - гр. Силистра (8,397km), с. Калипетрово (16,186km) и с. Айдемир (10,313km) и за агломерация Тутракан (общо 2,824km) - гр. Тутракан (2,824km), подмяна общо на 2 043 бр. СВО.

По компонент "събиране и отвеждане на отпадъчни води" ще се инвестира в доизграждане на канализационните мрежи на агломерация Силистра за постигане на съответствие с екологичното законодателство. Общо ще бъде доизградена и реконструирана 45 km канализационна мрежа с 2171 СКО . Ще бъде изградена една нова КПС и ще се реконструира съществуваща КПС Айдемир.

За повишаване на ефективността на управлението на ВиК системите е предвидено проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система.

Очаквани резултати

В резултат от предвидените инвестиции 45 531 жители ще се възползват от 37,720 km реконструирана водоснабдителна мрежа и 17,381km реконструирани и подменени главни водопроводи след изпълнението на проекта.

По компонент канализация ще бъдат изградени 41,5 км разделна и битова канализационна мрежа и ще бъде рехабилитирана 3,5 км от съществуващата мрежа.

В резултат от инвестицията 10 630 е.ж. ще бъдат присъединени към канализационната мрежа и процентът на отпадъчни води от агломерацията, отвеждани за пречистване към РПСОВ Силистра ще бъде в пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води общо за агломерация Силистра се разпределя между гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово.