Първа копка за обект: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Калипетрово“

Публикувано:
Първа копка за обект: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Калипетрово“

На 1 декември 2021 г. на ул. "Рашко Блъсков" в центъра село Калипетрово "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Силистра, проведе ритуала "Първа копка" във връзка със старта на дейности на обект "Инженеринг за обект "Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Калипетрово" по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Силистра" (№ BG16M1OP002-1.016-0005).

Договорът с изпълнителя ДЗЗД "КВ СИЛИСТРА 2020" е при условията на инженеринг и включва дейности по проектиране, авторски надзор и строителство. Надзорът се осъществява от: ДЗЗД "ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ". Проектът, за който повече информация има на сайта www.proekt.vik-silistra.com, е по Договор № Д-34-66/21.08.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Той е осъществяван със средства, предоставени от Кохезионен фонд, има също национално съфинансиране и собствен принос от страна на бенефициента.

image

В ритуала участваха ръководителят на проекта Росица Бачева, инж. Васил Боранов - управител на "В и К" ООД - град Силистра (бенефициент на проекта), д-р Юлиян Найденов - кмет на община Силистра, и Никола Узунов - кмет на село Калипетрово, както и Наско Богданов - представител на обединението, изпълняващо дейностите на обекта.

image

Представителите на различните институции споделиха удовлетворението си, че проектът се осъществява, за да бъде в полза на жителите на селото, което е част от агломерацията около общинския център - град Силистра. Кметът на селото Узунов изрази увереност, че реализацията на проекта ще мине успешно и съгласно предварителните намерения, за да бъдат постигнати очакваните от гражданството резултати.

Д-р Найденов поздрави присъстващите и особено хората от село Калипетрово, които ще ползват подобренията по канализацията. Г-н Богданов от името на изпълнителя на проекта заяви пред представителите на местната власт, че в проекта са заложени всички необходими дейности, които да подобрят живота на жителите на едно от най-големите населени места в областта.

Като управител на дружеството бенефициент в проекта, инж. Боранов спази традицията и пръсна бутилка шампанско в металната част на багера, започнал вече работа по проекта, с пожелание за безаварийното му изпълнение в срок и с необходимото качество.