Стартира мащабен инфраструктурен проект на „В и К“ Силистра в общините Силистра и Тутракан

Публикувано:
Стартира мащабен инфраструктурен проект на „В и К“ Силистра в общините Силистра и Тутракан

На 1 декември от в зала "Дунав" на комплекс "Дръстър" в град Силистра бе проведена встъпителна пресконференция във връзка с реализацията на ПРОЕКТ № BG16M1OP002-1.016-0005 "ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ НА "ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ" ООД - ГР. СИЛИСТРА".

В нея участваха областният управител на област Силистра Ели Тодорова, която е председател и на Асоциация "В и К" Силистра, инж. Васил Боранов - управител на "В и К" ООД Силистра, д-р Юлиян Найденов - кмет на община Силистра, д-р Мария Димитрова - председател на ОбС Силистра, Никола Узунов - кмет на село Калипетрово, инж. Денчо Георгиев - кмет на село Айдемир, инж. Надежда Димитрова - началник на РДНСК Силистра, Наско Богданов - представител на обединението, което изпълнява проекта.

Проектът е с бенефициент "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра по административен Договор №Д-34-66/21.08.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Ръководителят на проекта Росица Бачева представи целта, съдържанието и инвестиционните намерения в общините Силистра и Тутракан.

Общата стойност на проекта е в размер на 79 364 379,48 лева, в т. число: от Кохезионен фонд - 50 526 229,12 лева, Национално съфинансиране - 8 916 393,33 лева, Собствен принос - 6 714 998,50 лева, Недопустими разходи (ДДС) - 13 206 758,53 лева. Срок за изпълнение: 54 месеца, считано от дата на влизане в сила на Административен договор за безвъзмездна финансова помощ (АДБФП).

Цели на проекта: опазване и подобряване състоянието на водните ресурси в обособена територия (ОТ) на "Водоснабдяване и канализация" ООД гр. Силистра чрез увеличаване на покритието на съществуващите услуги за събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчните води и подобряване на качеството, ефективността и ефикасността на съществуващите услуги за водоснабдяване и събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води в ОТ на "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Силистра; постигане на съответствие с изискванията на Директиви 91/271/ЕИО, 98/83/ЕО, 98/83/ЕО, съответно отнасящи се до пречистване на градските отпадъчни води и до качеството на водите, предназначени за консумация от хората във всички агломерации с над 10 000 Е.Ж. (агломерациите Силистра и Тутракан) в обособена територия (ОТ) на "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Силистра; ефективността на водопроводните мрежи, намаляване на загубите на вода, както и постигане на сигурност на водоподаването и постигане на съответствие с Директива 98/83/ЕО за двете агломерации Силистра и Тутракан, които са с над 10 000 жители.

image

Инвестиционни намерения: За решаване на проблемите по компонент "водоснабдяване" инвестициите са насочени в реконструкция на довеждащите водопроводи с обща дължина от 17,381 км, към Силистра (8,044 км) и Тутракан (9,337 км), подмяна на помпени агрегати, реконструкция и рехабилитация на вътрешни водопроводни мрежи с обща дължина 37,720 км или както следва: за агломерация Силистра (общо 34,896 км) - гр. Силистра (8,397 км), с. Калипетрово (16,186 км) и с. Айдемир (10,313 км) и за агломерация Тутракан (общо 2,824 км) - гр. Тутракан (2,824 км), подмяна общо на 2 043 бр. СВО.

По компонент "събиране и отвеждане на отпадъчни води" ще се инвестира в доизграждане на канализационните мрежи на агломерация Силистра за постигане на съответствие с екологичното законодателство. Общо ще бъде доизградена и реконструирана 45 км канализационна мрежа с 2171 СКО (сградно канализационно отклонение). Ще бъде изградена една нова канална помпена станция (КПС) и ще се реконструира съществуваща КПС в Айдемир. За повишаване на ефективността на управлението на В и К системите е предвидено проектиране и изграждане на интегрирана географска информационна система.

Очаквани резултати: В резултат от предвидените инвестиции 45 531 жители ще се възползват от 37,720 км реконструирана водоснабдителна мрежа и 17,381 км реконструирани и подменени главни водопроводи след изпълнението на проекта. По компонент канализация ще бъдат изградени 41,5 км разделна и битова канализационна мрежа и ще бъде рехабилитирана 3,5 км от съществуващата мрежа. В резултат от инвестицията 10 630 Е.Ж. ще бъдат присъединени към канализационната мрежа и процентът на отпадъчни води от агломерацията, отвеждани за пречистване към Районна пречиствателна станция за отпадъчни води (РПСОВ) Силистра ще бъде в пълно съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. Допълнителен брой жители с достъп до подобрено пречистване на отпадъчните води общо за агломерация Силистра се разпределя между гр. Силистра, с. Айдемир и с. Калипетрово. За повече информация: www.proekt.vik-silistra.com.

Областният управител Ели Тодорова приветства бенефициента и изпълнителя на проекта, подчертавайки неговата важност за жителите на областта. Тя предаде и поздравите на МОСВ във връзка с желанието на държавата все повече да е ефективна грижата за водата. В хода на изпълнението му Асоциация "В и К" ще проследява провеждането на заявените дейности.

Кметът на община Силистра д-р Найденов също приветства авторите, изпълнителите и ползвателите на проекта, напомняйки, че с него в община Силистра продължава работата по подмяна на съоръженията за питейна вода, както и пречиствателните, за да имат гражданите достъп до подобрено качество на обслужването в тази сфера.

Инж. Боранов обобщи, че извършваните дейности са в агломерациите с над 10 хил. души население в област Силистра, а това е районът на град Силистра (заедно със селата Айдемир и Калипетрово) и град Тутракан, като са обхванати общо 4 населени места. Той изрази увереност, че изпълнителят на проекта ще успее качествено и в срок да го реализира.

След встъпителната пресконференция бяха проведени и два ритуала "Първа копка". Първият от тях бе в село Калипетрово - ул. "Рашко Блъсков" - до църквата: "Инженеринг за обект "Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Калипетрово", а вторият - "Инженеринг за обект "Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Айдемир" - в село Айдемир, ул. "Лозарска" - до църквата. И двата ритуала са във връзка с изпълнение на проект "Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Силистра" (№ BG16M1OP002-1.016-0005)". И за двата обекта договорите са с изпълнителя ДЗЗД "КВ СИЛИСТРА 2020" при условията на инженеринг и включват дейности по проектиране, авторски надзор и строителство. Надзора по изпълнението на проекта осъществява ДЗЗД "ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ".