Първа копка за обект: „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към гр. Тутракан“

Публикувано:
Първа копка за обект: „Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към гр. Тутракан“

В град Тутракан на ул. "Исперих" - бивша последна спирка до обръщалото за автобуси, премина на 3 декември 2021 г. церемонията с ритуал "Първа копка" по повод старта на "Инженеринг за обект: "Реконструкция на външни довеждащи водопроводи към гр. Тутракан". Проектът е по Договор № Д-34-66/21.08.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г." и се осъществява със средства, предоставени от Кохезионен фонд, с национално съфинансиране и със собствен принос от страна на бенефициента.

Ритуалът бе дело на "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Силистра" с управител инж. Васил Боранов - бенефициент по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Силистра" (№ BG16M1OP002-1.016-0005), част от който са два инженеринга на проекти в град Тутракан. Според мащабния проект на областно ниво, чийто ръководител е Росица Бачева, другите 4 обекта, на които се осъществява инженеринг, са в град Силистра и в село Айдемир - по 1, и отделно два в село Калипетрово.

image

Договорът с изпълнителя ДЗЗД "ИНЖЕНЕРИНГ ТУТРАКАН 2020" е при условията на инженеринг и включва дейности по проектиране, авторски надзор и строителство. Надзорът ще се осъществява от: "ИНТЕРКОНСУЛТ" ЕООД.

В церемонията участваха като гости Минчо Йорданов - заместник-областен управител на област Силистра, и Людмил Узунов - зам.-кмет на община Тутракан. Като представители, съответно на държавната и на местната власти, те поздравиха организаторите и изпълнителите на проекта с възможността той да бъде осъществен навреме и качествено след реализация на предвидените в проекта дейности.

image

Според проекта, специално в Тутракан "техническите параметри са изведени като "част водоснабдяване" (повече информация на адрес в интернет www.proekt.vik-silistra.com): "Предвижда се реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Тутракан с дължина 2,824 км с диаметър от Ф90 до Ф355mm, както и реконструкция и изграждане на 190 бр. СВО, изграждане на 1 бр. водомерни шахти и 3 бр. шахти PRV.

Предвидена е реконструкция на довеждащите водопроводи от кладенци Раней 1, 2 и 3 до ПС II-ри подем Тутракан и от ПС II-ри подем Тутракан до ВК Тутракан и захранващ водопровод 1 и 2 от ВК Тутракан до ВВМ на гр. Тутракан на с обща дължина 9,337 км. Реконструкция и модернизация на хлораторна инсталация при ПС II-ри подем Тутракан.

Подмяна на помпените агрегати при кл. Раней 1, кл. Раней 2, кл. Раней 3 и ПС II-ри подем Тутракан. Модернизация на тръбните системи и електрооборудването и помощни сгради на кл. Раней 1, Раней 2 и Раней 3; дизел генератор с автоматично включване на резервата (АВР) за електрозахранване на кл. Раней 1, 2 и 3".