Първа копка за обект: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Айдемир“

Публикувано:
Първа копка за обект: „Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Айдемир“

На 1 декември 2021 г. на ул. "Лозарска" до староверския храм в село Татарица - съставно на село Айдемир, "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Силистра, проведе ритуала "Първа копка" във връзка със старта на дейности на обект "Инженеринг за обект "Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежи в с. Айдемир" по проект "Изграждане на ВиК инфраструктура за обособената територия на "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Силистра" (№ BG16M1OP002-1.016-0005).

image

Договорът с изпълнителя ДЗЗД "КВ СИЛИСТРА 2020" е при условията на инженеринг и включва дейности по проектиране, авторски надзор и строителство. Надзорът се осъществява от: ДЗЗД "ГЕОСТРОЙ КОНСУЛТ". Проектът (за него повече информация има публикувана на сайта www.proekt.vik-silistra.com) е по Договор № Д-34-66/21.08.2019 г. за безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г.". Осъществяван е със средства, предоставени от Кохезионен фонд, както още с национално съфинансиране и със собствен принос от страна на бенефициента ("ВиК" ООД - гр. Силистра).

В ритуала участваха ръководителят на проекта Росица Бачева, инж. Васил Боранов - управител на "В и К" ООД - град Силистра, д-р Юлиян Найденов - кмет на община Силистра, инж. Денчо Георгиев - кмет на село Айдемир, както и Наско Богданов - представител на обединението, изпълняващо дейностите на обекта.

image

Представителите на различните институции споделиха удовлетворението си, че проектът се осъществява, за да бъде в полза на жителите на селото, което е част от агломерацията около общинския център - град Силистра. Кметът на селото Денчо Георгиев сподели, че проектът е очакван от години в селото, което е сред най-големите в цяла България, поради което е необходим за местната общност.

Кметът на община Силистра д-р Найденов поздрави инициаторите и реализаторите на проекта, както и присъстващите местни хора. Проекти като този надграждат вече изграденото в общината от предишни проекти, и в случая село Айдемир благодарение на това ще има своя социална придобивка.

Инж. Боранов - управител на ВиК, пръсна бутилка шампанско в металната загребна част на багера, започнал вече работа по проекта, с пожелание за безаварийна работа за изпълнение на дейностите в срок и с необходимото качество.